תקנון הזמנות, ביטולים ושינויים

תשלום עבור הטיולים/שירותים

 1. כל התשלומים כפופים לתנאים שבטופס הרישום לטיול/שירות (טופס "גילוי נאות") שבאתר.
 2. כל התשלומים (למעט התשלום עבור דמי פתיחת תיק/טיפול/רישום שיבוצע כאמור בטופס ההזמנה שבאתר) יבוצעו באחת הדרכים הבאות בהתאם לבחירת הלקוח:
  • כרטיס אשראי:  עד 3 תשלומים שווים בכרטיס אשראי, או – עד 10 תשלומים שווים בתנאי קרדיט.
  • העברה בנקאית: מס' חן: 03020032  בבנק: לאומי (10)  סניף: מודיעין (680)   (מייד לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח למשרד  תצלום אסמכתא בנקאית על ביצוע ההעברה/הפקדה). ניתן לחלק למספר תשלומים באמצעות מתן הוראת קבע לבנק. מועדי התשלומים יחלו עם קבלת הודעה המאשרת את קיומו של הטיול/השירות המוזמןהתשלום האחרון לא יהיה מאוחר מ– 45 ימים לפני מועד תחילת הטיול/השירות.
  • PayPal : לטובת חן avi@www.olam-mungash.co.ilגם כאן ניתן לחלק למספר תשלומים באמצעות הוראת קבע. מועדי התשלומים יחלו עם קבלת הודעה המאשרת את קיומו של הטיול/השירות המוזמן. התשלום האחרון לא יהיה מאוחר מ– 45 ימים לפני מועד תחילת הטיול/השירות.
 3. כל התשלומים יהיו צמודים למטבע שבו נקוב הטיול/השירות, וישולמו בהתאם לשער העברות והמחאות מכירה (גבוה)  של אותו מטבע ביחס לש"ח כפי שנסגר ביום העסקים האחרון במט"ח שלפני ביצוע התשלום בבנק לאומי או בבנק הפועלים (לפי הגבוה).
 4. כל תשלום יכול שיתבצע ב-1 מתוך 3 דרכים: העברה/הפקדה בנקאית לחשבון הבנק של החברה; תשלום בכרטיס אשראי או תשלום מקוון בPayPal דרך אתר החברה.
 5. תשלום בהעברה/הפקדה בנקאית יתבצע לחן החברה שמספרה 03020032 בבנק לאומי (10) סניף מודיעין (680) ע"ש אודיסיאה תיירות.
  יש לצרף לטופס ההרשמה המקוון ("גילוי נאות")  עותק מאישור הבנק על ביצוע ההעברה/הפקדה.
 6. כל תשלום שיתבצע בישראכרט, מאסטרקארד או ויזה שהונפקו בארץ יישא תוספת עמלת סליקה בשיעור של 2% מהתשלוםתשלום שיתבצע בכרטיס דיינרס שהונפק בארץ יישא תוספת עמלת סליקה בשיעור של 3% מהתשלוםהחברה איננה מקבלת כרטיסי אמריקן אקספרס או כרטיסים שלא הונפקו בישראל (כרטיס תייר/חו"ל)
 7. החברה לא תשא בכול אחריות לשימוש של אחרים שלא כדין בפירטי כרטיס האשראי  בשל המשלוח באמצעות טופס ההרשמה המקוון.
 8. כל תשלום מקוון באמצעות הPayPal יבוצע אך ורק באמצעות הכפתור המתאים בטופס ההרשמה של החברה ויישא תוספת עמלת סליקה בסך 4% מסך התשלום.

ביטולים ושינויים בהזמנה

על כל שינוי או ביטול (מלבד ביטול על ידי החברה) ישולמו דמי ביטול/שינוי כמפורט לעייל:

  1. כל הודעת ביטול שתתקבל במשרדי החברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה (ולפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד הטיול או המועד שבו אמור להינתן השירות המוקדם ביותר, לפי המוקדם) יהיה כרוך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי נמוך.
  2. הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד זה ולפחות 45 יומי עבודה לפני מועד הטיול ו/או מועד השירות המוקדם ביותר, לפי המוקדם שביניהם, יחוייב בדמי ביטול כפי שמחוייב על ידי הספקים השונים בתוספת עלויות תקורה בסך של 15% נוספים על סך זה, ולא פחות מאשר 30% ממחיר הטיול לכול אדם.
  3. הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד זה ולפחות 30 ימי עבודה לפני מועד הטיול ו/או השירות המוקדם ביותר, לפי המוקדם שביניהם, יחוייב בדמי ביטול כפי שמחוייב על ידי הספקים השונים בתוספת עלויות תקורה בסך של 17.5% נוספים על סך זה, ולא פחות מאשר 50% ממחיר הטיול לכול אדם.
  4. הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד זה ולפחות 15 ימי עבודה לפני מועד הטיול ו/או השירות המוקדם ביותר, לפי המוקדם שביניהם, יחוייב בדמי ביטול כפי שמחוייב על ידי הספקים השונים בתוספת עלויות תקורה בסך של 20% נוספים על סך זה, ולא פחות מאשר 75% ממחיר הטיול לכול אדם.
  5. לאחר המועד הנ"ל, כל הודעת ביטול תחוייב במלוא מחיר ההזמנה כנ"ל לכול אדם.
  6. בחשבון ימי העבודה לא יבואו בחשבון ימים שנקבעו כימי שבתון, וכן ימי שישי.
  7. ביטול של העסקה ייעשה בכתב שיגיע למשרדי החברה בתוך המועד האמור: אם באמצעות הפקס אם במסירה אישית במשרדי החברה.
  8. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/פקס הביטול במשרדי החברה.
  9. אי התייצבות לטיסה תיחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל.
  10. שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות במקרים מסוימים בהתאם לתנאי הפוליסה.

כללי

התנאים המפורטים באתר החברה (תחת "תנאים כלליים") מהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה ומתנאי ההתקשרות בין הצדדים, ובחתימתכם להלן הינכ/ם מאשר/ים כי קראת/ם והבנת/ם את התנאים הללו.

כמו כן, במקרה שהעיסקה כוללת גם השכרת מקום לינה (כגון: בבית מלון, דירת נופש, כפר נופש וכדו') הינכ/ם מאשר/ים בחתימתכ/ם להלן כי קיבלת/ם את כל המידע בקשר למקום הלינה לשביעות רצונך המלאה.

תשומת לבכ/ם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי  את האמור לעיל, הבנתי/נו את תוכנו ואני/אנו מסכימ/ים לתנאיו, בין היתר בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו.

אני/אנו מאשר/ים בחתימתי/נו, כי הובאו לידיעתי/נו כל התנאים הנ"ל, הבנתי/נו אותם על בוריים וקיבלתי/נו את כולם מרצוני/נו.